saber酱的抱枕

Fly me to the moon

02/7
20:46
软件

用 go-cqhttp 做QQ机器人,发送B站直播间的开播通知


想搞个 QQ 机器人,鼓捣成功了捏,真不错。
go-cqhttp:https://github.com/Mrs4s/go-cqhttp
监控直播间状态的 js 脚本:https://github.com/xuejianxianzun/bilibili-live-push-qq

视频:https://www.bilibili.com/video/BV11S4y1k7AR

用 go-cqhttp 做QQ机器人,发送B站直播间的开播通知